Acest website utilizează cookies pentru a ne asigura că aveti parte de o experienţă minunată pe website-ul nostru.
Prin navigarea website-ului nostru, sunteţi de acord să acceptaţi cookies. Click aici pentru mai multe detalii

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Proiect European

Proiect 98 Eureka (RO)

DATE CONTRACT DE FINANȚARE

Program/Contract: EUREKA, INBYCON, PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0037, 98 din 23/12/2016

Titlu proiect: Utilizarea inovativă a produselor secundare pentru materiale de construcții ecologice

Autoritatea contractantă: Finantat de catre UEFISCDI(uefiscdi.gov.ro) - Program 3  - Cooperare europeana si internationala - Subprogramul 3.5 Alte initiative si programe europene si internationale, proiecte EUREKA traditional (http://www.eurekanetwork.org/), EUREKA cluster, EUROSTARS

Director de proiect: Ramona Jura

Durata contract: 03/04/2017-03/04/2020, 36 luni

Valoare contract: 1.743.421,6 RON

ABSTRACT:

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei tehnologii inovatoare prin utilizarea locală de produse secundare,cum ar fi cenușa zburătoare(FA),ca material liant. Acest nou liant,bazat pe produse secundare activate chimic vor fi folosite ca substituent al cimentului Portland (până la 100%) și puse în aplicare în prod de materiale de construcții:șape,mortare de zidărie, adezivi, gleturi și tencuieli. În acest scop vom dezvolta un set de activatori chimici,ecologici. Această nouă tehnologie va marca un progres în valorificarea produselor secundare și reducerea amprentei de CO2. Inlocuind cimentul Portland în produsele industriale într-o măsură mai mare de 20( disponibil sub formă de ciment compozit )nu este posibilă încă; prin urmare, această nouă tehnologie va stabili un nou punct de reper. Principalele activități ale proiectului vor include dezvoltarea unei baze de date a proprietățile(compoziția chimică și mineralogică,dimensiunea particulelor,reactivitatea)produse secundare disponibile în Serbia și Romania, definirea condițiilor optime de sinteză a noului material liant pe bază de produsi secundar industriali și examinarea proprietăților noului liant.Avantajul principal al acestui proiect este posibilitatea de a analiza produse secundare(FA) similare din cele două țări prin 2 companii cu portofolii de produse similare.Institutul de Cercetare Multidisciplinară va aduce experiența sa în analiza și valorificarea deșeurilor și un laborator științific bine echipat,în timp ce SGCP RO WBU oferă know-how industrial si echipamente de testare.Weber SRB va oferi facilitati pentru procesul semi-industrial.Cel mai important beneficiu al proiectului va fi dobandirea unor cunoștințe complete privind utilizarea deșeurilor.O corelare științifică între sursa industrială de produsi secundari,compozitia sa și posibilitatea de a fi utilizat ca material liant va fi posibil prin acest consorțiu, și riscurile potențiale vor fi reduse la minim prin utilizarea unui număr mare de probe de materiale reziduale provenite din cele 2 tari.

REZULTATE PROIECT:

Rezultatele estimate:** Dobandirea unor cunoștințe complete privind utilizarea deșeurilor.O corelare științifică între sursa industrială de produsi secundari,compozitia sa și posibilitatea de a fi utilizat ca material liant va fi posibil prin acest consorțiu, și riscurile potențiale vor fi reduse la minim prin utilizarea unui număr mare de probe de materiale reziduale provenite din cele 2 tari.

MEMBRII:

Ramona JURA

Ştefania BARNA

Dr. Teodora HARŞA

Dr. Alexandra HARŞA

OBIECTIVE:

Obiectivul proiectului**: Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei tehnologii inovatoare prin utilizarea locală de produse secundare,cum ar fi cenușa zburătoare(FA),ca material liant.

ETAPE PROIECT:

1.       Definirea proiectului.

2.       Dezvoltarea prototipului noului liant partea I + parteaII

3.       Producerea noului tip de liant in conditii semi-industriale/Caracterizarea si definirea aplicarii industriale a noului liant in toate tipurile de produse din portofoliu.

4.       Definirea aplicabilitatii noului tip de liant la scara industriala.

5.       Raport privind efectele economic.

6.       Raport privind efectele economice

7.       Raport privind efectele economice

EVENIMENTE:

CONTACT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Cladirea Floreasca Park-Corp A, Soseaua Pipera,nr:43, etajul 3, birourile 25-4, 92096 Bucuresti-Sector 1, Romania

Director de proiect: Ramona Jura

Email: ramona.jura@saint-gobain.com

Fax:  +40 264 433 428

Tel: +40 745 208 222

 

 

Project 98 Eureka (EN)

RESEARCH PROJECT DATA

Contract: EUREKA, INBYCON, PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0037, 98 from 23/12/2016

Project title: Inovative use of local BY-products for environmentally friendly Construction products

Contracting authority: Funded by UEFISCDI (http://uefiscdi.gov.ro/) - Program 3 - European and International Cooperation - Subprogram 3.5 Other European and international initiatives and programs, EUREKA traditional projects (http://www.eurekanetwork.org/), EUREKA cluster, EUROSTARS

Project director:  Ramona Jura

Contract duration: 03/04/2017-03/04/2020, 36 months

Contract value: 1.743.421,6 RON

ABSTRACT:

The main objective of this project is development of an innovative technology to use local by-products, such as fly ash (FA), as binder material. This new binder, based on chemically activated by-products, will be used instead of Portland cement (up to 100 %) and implemented in production of construction materials like screed, masonry mortars, tile adhesives, plaster and render. For this purpose, we will develop a set of chemical activators which are user and environmentally friendly. This new technology will mark a breakthrough in valorization of by-products and reducing CO2 footprint. Replacing Portland cement by industrial by-products to an extent higher than 20 % (which is now available as blended cement) is not possible yet; hence this new technology will set a new benchmark.

The main project activities will include development of a database of properties (chemical and mineral composition, particle size, reactivity) of by-products available in Serbia and Romania, definition of optimal synthesis conditions of the new binder material based on industrial by-products and examination of the properties of the new binder.  

The main advantage of this project is possibility to analyze similar by-products (FA) from two countries by two companies with similar product portfolio. Institute for Multidisciplinary Research will bring its experience in waste materials analysis and valorization and well equipped scientific laboratory to the consortium, while SGCP Romania Weber Business Unit provides industrial know-how and testing equipment. Weber Serbia will provide facilities for semi-industrial trial.

The main benefit of this project will be comprehensive knowledge on waste material utilization. A scientific correlation between source of the industrial by-product, its composition and possibility to be used as binder material will be possible by this consortium, and potential risks will be minimized by using large number of waste materials samples from both of the countries.

PROJECT RESULTS:

Rezultatele estimate**: The main benefit of this project will be comprehensive knowledge on waste material utilization. A scientific correlation between source of the industrial by-product, its composition and possibility to be used as binder material will be possible by this consortium, and potential risks will be minimized by using large number of waste materials samples from both of the countries.

MEMBERS:

Ramona JURA

Ştefania BARNA

Dr. Teodora HARŞA

Dr. Alexandra HARŞA

OBJECTIVES:

Project objectives:The main objective of this project is development of an innovative technology to use local by-products, such as fly ash (FA), as binder material.

PROJECT STAGES:

1. Project definition.

2. Development of new prototype binder part I + part II

3. Production of the new type of binder in semi-industrial conditions / Characterization and definition of the industrial application of the new binder in all types of portfolio products.

4. Define the applicability of the new type of binder at industrial scale.

5. Report on economic effects

6. Report on economic effects

7. Report on economic effects

EVENTS:

 

CONTACT DATA:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Floreasca Park – Building A, Pipera Street, no 43, 3d floor, 92096 Bucharest  Romania

Project director:  Ramona Jura

Email: ramona.jura@saint-gobain.com

Fax:  +40 264 433 428

Phone: +40 745 208 222